Ģeotehniskā uzraudzība

Ģeotehniskā uzraudzība

Saskaņā ar aktuālo likumdošanu atsevišķām būvēm celtniecības laikā ir nepieciešama ģeotehniskā uzraudzība, kuras laikā veic pamatbūves pasākumu uzraudzību un ar to saistīto procesu monitoringu, kas palīdz nodrošināt projektā paredzēto risinājumu iestrādi atbilstoši standartiem un vispārpieņemtajai labai būvniecības praksei. Tas sevišķi ņemams vērā 3. kategorijas būvēm vai veicot būvdarbus augstas blīvuma apbūves vietās.

  • papildus ģeotehniskā izpēte

Ģeotehniskās uzraudzības sākumposmā veic ģeotehniskās izpētes un būvprojekta analīzi, pārliecinoties par ģeotehnisko apstākļu atbilstību pamatbūves risinājumiem un iespējamiem riskiem būvdarbu nulles cikla laikā. Svarīgi ir lai ģeotehniskā izpēte būvprojektam veikta ievērojot spēkā esošos standartus un nepieciešamie projektēšanas raksturlielumi ir iegūti ar atbilstošām metodēm. Nepieciešamības gadījumā veicama arī papildus ģeotehniskā izpēte ar in-situ vai laboratorijas metodēm, kas dažkārt nepieciešama, lai precizētu ģeotehniskos apstākļus esošo izpētes punktu tuvumā vai starp izpētes punktiem, ja attālums starp tiem ir bijis pārāk liels.

  • pāļu ģeotehniskā uzraudzība

Uzsākot būvniecības darbus, atsevišķiem darbiem ir veicama to procesa tieša ģeotehniskā uzraudzība, piemēram, pie pāļu izbūves, grunts nomaiņas un/vai grunts noblīvēšanas, gruntsūdens pazemināšana u.c. gadījumos. Katrai pāļu metodei pie dažādiem ģeotehniskiem apstākļiem ir savas priekšrocības un trūkumi, kas jāņem vērā lietojot konkrēto metodi. Piemēram, īstenojot dubultgriezes pāļu izbūvi cieši klāt esošajām ēkām, kritiski svarīgs ir vibrāciju monitorings, kura neīstenošana kopā ar nelabvēlīgiem blakus ēku pamatnes apstākļiem var novest pie pirmsavārijas vai pat avārijas sekām.

  • gruntsūdens monitorings

Līdzīgi ir ja būvobjektā tiek veikta gruntsūdens pazemināšana, kas var radīt negatīvu ietekmi uz tuvāko apbūvi, t.sk. palielinot pieslodzi uz grunti. Augsta blīvuma apbūves rajonos gruntsūdens pazemināšana parasti tiek risināta, lai gruntsūdens zem blakus ēkām nevajadzīgi netiktu pazemināts, t.i. īstenojot risinājumu ar pāļu atbalsta sienu vai pāļu rievsienu. Būvniecības gaitā ģeotehniskās uzraudzības ietvaros veicams gruntsūdens monitorings, kas atkarībā no vajadzības un būvobjekta sarežģītības veicams plānveida kārtā (reizi vai nedēļā vai divās) vai arī īstenojot 24/7 uzraudzību, tehnoloģiski aprīkojot gruntsūdens pjezometrus ar iekārtām nepārtraukta procesa uzraudzībai.

Neatkarīgi no īstenotā pamatbūves vai rekonstrukcijas veida, būvniecības gaitā piesaistīts sertificēts ģeotehniskās uzraudzības speciālists un īstenota monitoringa programma ļauj savlaicīgi pamanīt un operatīvi piedāvāt risinājumu neparedzētu ģeotehnisko apstākļu, virsnormatīvu konstrukciju deformāciju vai citu apdraudējumu gadījumā.

 


MŪSU KLIENTI