Uzņēmums veic ģeotehniskās izpētes darbus augstā profesionālā līmenī, lai nodrošinātu dažādu paredzēto būvju projektēšanu, rekonstrukciju, būvniecību un ekspluatāciju ar pietiekošu drošību un optimālu būvresursu un ekoresursu patēriņu, tai skaitā:

  Apbūves teritoriju ģeotehnisku apsekošanu, ģeotehnisku apstākļu novērtēšanu un slēdzienu apbūvei izstrādi, ieskaitot pamatbūves variantu ieteikumus uz plašās ģeotehnisko datu bankas informācijas, un visu ģeotehnisko, hidroģeoloģisko un pamatbūves pieredzi apkopojošu ģeotehnisko darbu kompleksu jaunbūvēm un rekonstruējamām dažāda veida būvēm.
  Esošo būvju un ēku virsnormatīvo deformāciju cēloņu noskaidrošana, pamatu-pamatņu tiešu izpēti ar pamatnes īpašību noskaidrošanu tieši zem pamatiem, lietojot speciālus unikālus instrumentus un iekārtas un dodot ar aplēsēm pamatotus ieteikumus būvju sanācijai un rekonstrukcijai no ģeotehniskā viedokļa.
  Nogāžu stabilitātes izpēti, lietotjot speciālus portatīvus instrumentus un iekārtas, noturības skaitļošanas aplēses un ar aplēsēm pamatotus stabilitāti nodrošinošu metožu piedāvājumus.
  Autoceļu, zemes uzbērumu un dambju vājo grunšu pamatņu (kūdras, dūņu) stiprības-deformējamības īpašību detalizētu izpēti un šo būvju noturības un sēšanās aplēses.
  Attiecīgi sertificētu speciālistu ekspertīzes un atzinumus par ģeotehniskās izpētes un pamatbūves savstarpējās atbilstības kvalitāti pēc privātpersonu un valsts iestāžu, t.sk. tiesu, pasūtījuma.
  Ģeotehniskās izpētes tehnisko specifikāciju sagatavošanu un iepirkuma piedāvājumu tehniskās kvalitātes vērtēšanu atbildīgiem valsts un firmu pasūtījumiem.